reklam reklam

Yıldız Saatleri

Siyah7

Tabi ya Şekilsiniz Ya
MegaForum Üyesi
Profil Bilgileri
Üyelik Tarihi :
10 Nis 2008
Bulunduğu Yer :
The İstanbuL
Mesajları :
389
Puanları :
0
PAZAR GÜNÜ:

Saat 1 - Güneş saatidir. Bunda muhabbet ve kabul, müluk ve hükkamın nezdine
girmek için havas okumak veya yazmak muvafık ve yeni elbise giymek
münasiptir.

Saat 2 - Zühre'ye mahsus olan bu saat mezmumdur. Onda hiç bir şey yapmamalıdır.

Saat 3 - Utarit Saati olup bunda yola gitmek iyidir. Kalpleri celp ve muhabbet ve
buna benzer havas okunması ve yazılması için muvafıktır.

Saat 4 - Ay Saatidir. Bunda bir şey alıp satmak iyi değildir, hiç bir işe yaramaz.

Saat 5 - Zühal'e mahsus bir saat olup ayrılık, ilka-yı buğuz ve adavet ve buna benzer
şeyler için münasip bir saattir.

Saat 6 - Müşteri'ye mensup olup bunda meliklerden ve hakimlerden ve divan
erbabından hacetlerin talebi muvafıktır.

Saat 7 - Merih saati olduğundan nahıstır. Onda hiç bir şey yapılmaz.

Saat 8 - Şems'e mensup ve saiddir. Her bir husus için muvafık olduğundan onda her
bir hacetin için çalış.

Saat 9 - Zühre'nin vakti olup güzel bir saat olduğundan onda tılsım, vefk ve nüsha
yazmak daha iyidir.

Saat 10 - Utarit'e mahsustur. İyi ve mesut bir saat olup her şeye salihtir, her şey
yapılabilir.

Saat 11 - Kamer'e mensup olup güzel bir saat olduğundan onda tılsım, vefk ve nüsha
yazmak daha iyidir.

Saat 12 - Zühal'in saati olduğu için müthiş nahıstır ve ancak zararlı şeyler yapmaktan
başka bir şeye yaramaz olduğundan bunda her işten sakınılmalıdır.

PAZARTESİ:

Saat 1 - Kamer'dir, muhabbet ve kalpleri celp için münasiptir ve muvafıktır.

Saat 2 - Zuhal'dir. Sefere ve yolculuğa münasip ve muvafık olup onda başlanılan her
şey güzel neticeye bağlanır.

Saat 3 - İzdivaca, mektup ve kitap yazmaya ve muhakemeye muvafıktır.

Saat 4 - Merihe mensuptur, sidik bağlama düşmana azap çektirme ve helak etmek
gibi mezmum amellere muvafık bir saattir.

Saat 5 - Güneş'e mahsustur, hacetlerin kabulü, halkın lisanını bağlamak kalpleri celb
ve cezbetmek, (kalpleri kendine benzetmek) için havas okuyup yazmaya
münasiptir.

Saat 6 - Zühre'ye ait bir saat olup onda vefk, tılsım ve nüsha yazmak iyidir.

Saat 7 - Utarit'e mensup olup hacetlerin kazası, lisan bağlamak ve kalpleri celp
etmeye müsaittir.

Saat 8 - Kamer saatidir. Birbirini sevmeyen iki kimse arasında sevgi ve muhabbet ve
izdivaç için yarar bir saattir.

Saat 9 - Zuhal saati olup ara açmak adavet ve buğuz, kin ve nefret ve emsali şeylere
mahsus bir saattir.

Saat 10 - Müşteri ve mensup olup cidden mübarek ve said bir saat olduğundan
bilimum hayır işlere yarar.

Saat 11 - Merihe ait bir zamandır. Onda adavet ve buğuz ve benzeri şeyleri yapmaya
yarar.

Saat 12 - Güneşe mensup bir mes'ud saattir. Akd-el sine ve kalpleri cezbetmek, ve
menfaatleri celp etmek için pek müsaittir.

SALI:

Saat 1 - Merih'indir. Onda adavet verdirmek ve fesat işlerine, hastalıklara ve
marazları icat etmeye, buna benzer işlere yarar, nahıstır.

Saat 2 - Şems'e mensup ise de nahıstır. Onda hiç bir şey yapmak muvafık değildir.

Saat 3 - Zühre'dir. İzdivaç talebi ve evlenme hususlarına ait havas ile iştigal edildiği
halde muvaffakiyet hasıl olur.

Saat 4 - Utarit'e mahsus bir zamandır. Onda müşteri celbi, alış verişin süratlenmesi
ve ticaretin genişlemesi için havas okuyup yazmak münasiptir.

Saat 5 - Kamer'dir. Ancak nahıs olduğu için o saatte bir şey yapmak muvafık
değildir.

Saat 6 - Zuhal'e mensuptur. Kuvvetini bağlamak, göz ağrısı verdirmek,
hastalandırmak ve emsali şeylere müsaittir.

Saat 7 - Müşteri saati olduğundan celb-i muhabbet ve kalpleri çekmek gibi şeyler bu
saatte çok güzel yapılır.

Saat 8 - Merih zamanıdır. İstediğini o saatte yap.

Saat 9 - Şems'in vakti olup nikah, izdivaç ve kadınların kalplerini celp için salih bir
zamandır.

Saat 10 - Zühreye mensup olmakla beraber, güzel ve mesut bir saat olmadığından
onda bir şey yapmak müsait ve münasip değildir.

Saat 11 - Utarit'in zamanıdır. Yoldan alıkoymak, izdivacı bozmak gibi şeylerin
vaktidir.

Saat 12 - Kamer'in nispeti vardır. Araya adavet koymak ve nifak sokmak talak ve
ayrılık gibi hep şer işlerine yarar.

ÇARŞAMBA:

Saat 1 - Utarid saati olup muhabbet, meveddet, kalpleri celb ve teshir gibi şeylere
müsait bir saattir.

Saat 2 - Kamer nispeti olmakla beraber, nahıs olduğundan onda bir şey yapmak
münasip değildir.

Saat 3 - Zuhal'dir. İlka-yı emraz, hastalıklar icat etmek, ve emsali şeylerin yapılması
için said bir zamandır.

Saat 4 - Müşteriye mensuptur. Cidden mübarek bir an olduğundan hayır işlerinden
her ne arzu edilirse muvafık olunur.

Saat 5 - Merih'e mahsus olup cidden mezmum bir zaman olduğundan insanlar ile
muhasama ve fenalık için her şeye müsaittir.

Saat 6 - Şems saatidir. Denizde ve karada yolculuk yapmaya muvafık bir andır. Onda
yapılan her şeyde muvaffakiyet peyda olur.

Saat 7 - Zühreye mensup ve mesut bir zamandır. Onda her istenilen yapılır ve hayırla
muvaffak olunur.

Saat 8 - Utarid vaktidir. Ağlayan çocukların ağlamasını durdurmak göze
görünmemek, gözden kaybolmak için nüsha yazmak ve emsali şeyleri yazmak
zamanıdır.

Saat 9 - Kamer içindir. Onda fenalık için yapılan her şey icra-yı tesir etmez. Yani
yapılan kötülüklerin tesiri olmaz.

Saat 10 - Zuhal'e aittir. Selatin ve ekabirin huzuruna girmek, onların rızalarını
celbetmek ve menfaatlerini çekmek için salih bir zamandır.

Saat 11 - Müşteri vaktidir. Mesut bir zamandır. Onda vefk yazmak amirler ve
hakimler ile görüşmek ve emsali şeyleri iyidir.

Saat 12 - Merihe mahsus olduğundan nahıstır. Onda şer işleri ve adavet sokmak gibi
şeyler yapılır.

PERŞEMBE:

Saat 1 - Müşteriye mensuptur. Onda rızık celbetmek ve iyi şeyler için okuyup
yazmak münasiptir.

Saat 2 - Merihe aittir. Şer şeylere ait saattir.

Saat 3 - Şems saatidir. Kalpleri teshir için münasip saattir.

Saat 4 - Zührenin zamanıdır. Muhabbet ve izdivaca uygun saattir.

Saat 5 - Utarit saatidir. Onda kadın ve erkekleri bağlama olarak münasiptir.

Saat 6 - Kamer saatidir. Hayır amellere uygundur.

Saat 7 - Zuhal saati olup hacet istemeye uygun zamandır.

Saat 8 - Müşteri saati olup hayır amellere münasiptir.

Saat 9 - Merih saati olup sultanlar, hakim ve memurlarla görüşmeye uygun
zamandır.

Saat 10 - Şems olup hayırlı isteklere uygun zamandır.

Saat 11 - Zühre saati olup hayırlı isteklere uygun zamandır.

Saat 12 - Utarite mensup olup son derece sakıncalı bir saattir. Bu saatte hiç bir şey
yapılmaz.

CUMA:

Saat 1 - Zühredir. Muhabbet celbedilir ve maksatların hasıl olması için yapılan
şeylerden fayda temin edildiği vakittir.

Saat 2 - Utarite aittir. Arzu edilen tılsım ve vefk yazmasına müsait bir andır.

Saat 3 - Kamere mensuptur. Son derece mezmum ve fena bir zaman olduğundan bu
saatte hiç bir şeye teşebbüs etmemek lazımdır.

Saat 4 - Zuhaldir. Kuyu kazmak ve emsali şeyler hayırlıdır, şerleri def etmek için
okunan dualar tesirlidir.

Saat 5 - Müşteriye mahsustur. Kadınların muhabbetini, ekabir indinde sevgiyi
celbetmek için yapılan şeylere müsaittir.

Saat 6 - Şems saatidir. Sultanların kalplerini celbetmek, onlarla buluşmak ve
hacetlerin kabulü için okumak ve yazmak münasiptir.

Saat 7 - Zühreye mahsustur. Onda kadınları celb ve teshir, izdivacı temin etmek için
çalışmak tesirlidir.

Saat 8 - Utarite mensuptur. Her ne ister isen yap, güzel netice hasıl olur, ve
muvaffakiyet temin edilir.

Saat 9 - Kamerin saatidir, bunda ara açmak, araya buğuz ve adavet koymak ve
emsali şeyleri yapmak münasiptir, tesiri görülür.

Saat 10 - Zuhaldir. Nahs-ı ekber yani büyük nahıs bir zaman olduğundan onda hiç
bir iş görülmez.

Saat 11 - Müşteriye mensuptur. Said olduğundan hayır için yapılan şeylerin
yazılması ve okunmasına muvafık bir zamandır.

Saat 12 - Merih zamanıdır. Onda yolculuğa çıkmak hayırlıdır. İstenilen şeyleri
yapmakta beis yoktur.

CUMARTESİ:

Saat 1 - Zuhaldir. O saatte istenilen her şey icra edilebilir, çünkü zuhalin mesut bir
saati var ise o da cumartesi gününün ilk saatidir.

Saat 2 - Müşteriye ait olup onda insanlar arasını sulh etmek, ara bulmak aralarına
sevgi ve muhabbet sokmak için okunan ve yazılan şeylere müsaittir.

Saat 3 - Merihe mensup olup buğuz ve adavetin ilkası için yapılan şeylere müsaittir.

Saat 4 - Şems vakti olup, meliklerin, sultanların yanlarına girmek ve onlardan
hacetlerin kabulünü istemek hususunda yapılan şeylere müsaittir.

Saat 5 - Zühre içindir. Mesut bir saat olduğundan hayır amellere yarar.

Saat 6 - Utarit zamanı olup çok av için yazılan havas icrayı tesir eder.

Saat 7 - Kamer için olmakla beraber hayırsız bir saat olduğundan onda hiç bir şeyin
yapılması uygun değildir.

Saat 8 - Zuhal içindir. Onda marazlar, doğum hastalıkları, buğuz ve adavetin ifası
için yapılan şeyler tesirlidir.

Saat 9 - Müsteriye mahsustur. Said bir saatir, işlemekte fayda temin edilir, hayır
işlerini yapmaya yaramaz.

Saat 10 - Merih saati olduğundan şer amellerini işlemeye müsaittir, hayır işlerini
yapmaya yaramaz.

Saat 11 - Şemse ait bir zaman olduğu için karı koca arasını bulup sulh etmek ve
aralarına sevgi ve muhabbet verdirmek vesair buna benzer işleri işlemeye,
yapmaya yarayan bir saattir.

Saat 12 - Kamer zamanıdır. Melikler, vezirler, sultanlar, hükümet erkanı indinde
itibar temini maksadıyla okumaya ve yazmaya yarayan bir saattir
 
Üst